Giới thiệu

Giai đoạn
2003 – 2010
b

Hình thành và phát triển

Xem chi tiết

Giai đoạn
2010 – 2014
a

Xác định hướng đi và phát triển thương hiệu

Xem chi tiết

Giai đoạn
2014 – 2016
c

Thay đỗi hệ thống nhận diện thương hiệu, đổi mới và tiến sâu hơn vào thị trường

Xem chi tiết