Giá trị cốt lõi

Hệ thống giá trị cốt lõi chính là động lực, là hạt nhân liên kết nội bộ công ty, liên kết công ty với khách hàng, đối tác và với xã hội nói chung.

Đổi mới và sáng tạo

Đổi mới và sáng tạo để phát triển bền vững

Tôn trọng

Tôn trọng chính quyền và cộng đồng, tôn trọng khách hàng và cổ đông, tôn trọng đối tác và người lao động

Khách hàng là trọng tâm

Khách hàng là trọng tâm, những nhu cầu của khách hàng là động lực cho các quyết định chiến lược của công ty

Phát triển con người

Phát triển con người, tạo dựng đội ngũ nhân sự có tâm, có tài và sẵn sàng khen thưởng xứng đáng cho những thành viên đạt thành tích, có đóng góp cho thành công của công ty

Trách nhiệm

Trách nhiệm với cộng đồng và xã hội